Wechat logo 50 41 d4bae92fc2b9067675bfee08d2b00834882415940f50456376420c2e77a679ac
返回

calculate

calculate
计算【及物动词】1. 计算,核算; 2. 预测,推测; 3. (多用被动语态)计划,筹划;使充作;使适合 (for); 4. (美口)打算;想,以为;猜想; 【不及物动词】1. 计算,考虑; 2. 预料;指望 (on, upon); 3. (美国)以为,认为

Sound e31a43d441998f862b764d17930467a5a23de45c433219259bed5eb42e3a7615